Documents del centre

Autorització d’ús d’imatges

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i fa la difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en la Constitució espanyola i està regulat per llei orgànica, la direcció del centre ha de demanar el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

En el botó següent podeu disposar del document d’autorització d’ús d’imatges, dades de caràcter personal i material elaborat per al curs 2021 / 2022.

Pla TAC

El Pla TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) és un recull de les mesures i recursos implementades des del centre per  posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament – aprenentatge, de la competència digital i de l’avaluació i organització, tot desenvolupant el seu potencial com a agent de canvi metodològic.

Carta d’inici de curs

És un recull d’informacions breus relatives al funcionament del centre, per tal de facilitar el desenvolupament de les tasques diàries i la bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.

Carta de compromís educatiu

Document on s’expressa el compromís de col·laboració entre l’escola i les famílies i la voluntat de treballar conjuntament per l’educació dels nens i nenes.

Normativa d’organització i funcionament

Les normes d’organització i funcionament (NOF) de l’Escola Vila Olímpica pretenen ser un recull ordenat dels acords que regeixen el dia a dia de la vida escolar en l’àmbit educatiu, social i cultural. És un document aprovat pel Consell Escolar i en la seva elaboració s’ha garantit la participació de tota la comunitat educativa.

Projecte de convivència

El Projecte de Convivència és un document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència i recull les intervencions que el centre desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes, per crear una atmosfera de treball i una convivència segura i saludable.

Escola Vila Olímpica

Ens trobem al barri de Poblenou, a pocs minuts de la platja del Bogatell. Som una escola oberta a l'entorn més proper, al món i a la diversitat.

Contacte

93 225 49 98

a8052785@xtec.cat

Carmen Amaya, 2
08005 Barcelona