Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre és el document on s’explica la identitat de la nostra escola, els seus objectius i el marc educatiu que serveix per orientar l’activitat educativa del centre i la relació dels diferents membres de la comunitat educativa amb l’entorn.

El Projecte Integrat de Llengües a l’Escola Inclusiva identifica el centre des del seu inici i n’és l’eix vertebrador. El català, el castellà i l’anglès s’aprenen en contextos propis de les àrees curriculars. Els nens i nenes aprenen coneixements específics de cada matèria a la vegada que aprenen a conversar, a relatar, a raonar i a argumentar.

Trets d’identitat

 • L’escola considera la llengua com eix transversal, present a totes les àrees. A través del llenguatge es construeix el coneixement. La conversa és la base de tot procés d’aprenentatge. L’alumnat aprèn cooperant, interactuant amb el guiatge del mestre.
  L’aprenentatge plurilingüe (català, castellà i anglès) pretén que els infants respectin la diversitat cultural com a font de riquesa.
 • Fomenta l’aprenentatge de tots els infants d’acord amb les seves capacitats, dóna valor a  la singularitat de cada nen/a i posa l’ èmfasi en la riquesa personal per assolir l’èxit educatiu. Ofereix un marc ampli i flexible de treball que permet  oferir els recursos segons les diferents necessitats dels infants dins el marc de l’escola inclusiva.
 • Promou la formació de ciutadans actius i crítics per a la societat actual i de futur. L’alumnat aprèn a partir de reptes, preguntes, experimentació i dels seus interessos.
 • Basa l’educació en la confiança i col·laboració mútues entre escola i família.

Pilars pedagògics / bases del model educatiu

 • L’infant és el centre de l’aprenentatge per tal que desenvolupi les seves capacitats i esdevingui competent i feliç.
 • L’escola ofereix diferents escenaris de treball i de joc funcionals i que potencien l’autoestima per tal que tots els nens i nenes puguin desenvolupar-se d’acord amb les seves habilitats dins del marc de l’escola inclusiva.
 • L’ús de la conversa entre els infants i els mestres perquè l’aprenentatge sigui un procés de desenvolupament social, personal i possibiliti la transferència dels coneixements.
 • El mestre guia l’aprenentatge que promou amb convicció el creixement dels infants potenciant les seves emocions i autoestima.
 • L’aprenentatge funcional de la llengua. S’aprenen les tres llengües a les activitats de Llengua, Matemàtiques i Medi. El català és la llengua vehicular de l’escola.
 • La conversa és el motor d’aprenentatge i actua com a pont en l’escriptura.
 • L’avaluació com eina que ajuda a progressar en els diferents aprenentatges (coneixements, emocions, processos, etc.).
 • L’ús de diferents llenguatges (musical, corporal i plàstic) per expressar i representar experiències, significats, emocions i pensaments.
 • Les noves tecnologies s’integren de forma funcional i transversal com a eina d’aprenentatge i comunicació.

Objectius educatius prioritaris

 • Descobrir el plaer d’aprendre amb els altres. Fomentar l’aprenentatge cooperatiu.
 • Promoure la convivència social des del respecte a la diferència i en base a la col·laboració i la responsabilitat.
 • Potenciar l’autoestima i autonomia de tot l’alumnat i la seva participació democràtica a traves dels delegats d’aula.
 • Fomentar l’aprenentatge funcional de les tres llengües, català, castellà i anglès així com de les altres àrees d’aprenentatge.
 • Promoure la conversa com a estratègia en el procés d’aprenentatge.
 • Desenvolupar projectes de treball a partir dels interessos dels infants.
 • Estimular la curiositat científica tecnològica, ecològica, humanista.
 • Utilitzar les noves tecnologies  en el procés d’aprenentatge.
 • Potenciar les capacitats artístiques musical, corporal i plàstica dels nens i les nenes a través de projectes transversals, i projectes de l’entorn.
 • Participar i col·laborar activament en xarxes d’aprenentatge i en diferents programes d’innovació.

Aspectes d’organització pedagògica

 • Equips de treball per reflexionar, analitzar, recollir i concretar activitats d’acord amb el projecte. L’equip directiu els impulsa i els coordina.
 • Doblatge de professorat en hores de racons, anglès, lectura, escriptura i psicomotricitat per atendre la diversitat i oferir un model lingüístic funcional.
 • Tres sessions setmanals de racons amb grups heterogenis a tots els nivells on es resolen de manera autònoma i cooperativa activitats de les diferents àrees.
 • Grups de reforç de llengua i matemàtiques al cicle mitjà i superior.
 • Tutoria individual a 6è per orientar a l’ESO i ajudar a gestionar aspectes emocionals i de relació.
 • Suport de l’alumnat amb nee, nese (SIEI). Es prioritza el grup classe. Activitats globalitzades, manipulatives i funcionals fomentant la cooperació entre iguals: conte a P3, tutor d’acollida, tallers multinivell de teatre, hort, cuina, etc. Estimulació del llenguatge oral. El treball es concreta en el Pla Individualitzat de cada alumne.

Les tres llengües a l’escola: català, castellà i anglès

El català esdevé la primera llengua vehicular a la qual es dedica volgudament més temps al llarg de tota l’escolaritat d’educació infantil i primària. A P3 l’acollida dels nous infants durant tot el curs es fa només en català, tot fent ús de la metodologia de la immersió, per tal de fer palesa la voluntat de defensa d’aquesta llengua. El català és la llengua social de l’escola que vehicula la majoria d’aprenentatges.

El castellà és des de l’inici una llengua funcional, perquè tots els nens i nenes la comprenen i més d’un 50 % la parlen amb algun familiar. En aquest sentit, des de P4 esdevé una llengua per a aprendre de l’entorn. A educació infantil, les dues sessions setmanals, d’una hora, dedicades al castellà s’orienten a fer activitats d’observació de l’entorn. Els infants aprenen la llengua en la mesura que la utilitzen. A partir de l’educació primària una  part dels continguts relatius al coneixement de medi social i natural i de matemàtiques s’aprenen en castellà dins de les sessions en aquesta llengua.

El tractament de l’anglès ha de ser diferent ja que no és una llengua funcional per als nens i nenes. L’alumnat requereix d’un pòsit que faci de bastida en aquesta llengua, abans que esdevingui llengua d’aprenentatge. En aquest sentit, cal donar-li una dedicació horària superior que al castellà i una metodologia específica. A P4 hi ha dues sessions setmanals d’una hora, que passen a ser tres a P5, quatre a primer de primària, i cinc a partir de segon i fins a sisè. En els primers cursos, a les classes d’anglès sempre hi ha dues mestres, diferents de la tutora, que modelitzen l’ús de la llengua anglesa davant dels infants i alhora poden atendre millor la diversitat dins de l’aula, perquè també es poden dirigir en anglès individualment als diferents nens i nenes. Les propostes de treball són globals, recullen rutines de vida de l’aula i sempre prenen com a criteri els diferents usos de la llengua, definits per Tough (1979). A partir de tercer d’educació primària, l’anglès esdevé la tercera llengua d’aprenentatge, conjuntament amb la primera, el català, i la segona, el castellà. Es distribueixen alguns continguts de les àrees de coneixement del medi social i natural i de matemàtiques en les tres llengües. En la distribució sempre cal considerar el balanç entre la competència lingüística de l’alumnat i el nivell de complexitat dels continguts a aprendre; així com el fet de donar un paper rellevant als continguts susceptibles d’aprendre de les àrees no lingüístiques, i no secundari o de repàs.

El treball en equip dels mestres i la seva implicació en el projecte

El treball de l’equip de mestres i la seva implicació en el projecte és un aspecte fonamental per tal que aquest projecte es vagi concretant en el dia a dia. El claustre, els cicles i els nivells tenen l’objectiu de poder anticipar les activitats educatives de les aules d’acord amb les línies del projecte, dur-les a terme i revisar-les de forma conjunta. Aquest procés d’anticipació i reflexió posterior és el que permet anar concretant , canviant i fent realitat aquest projecte. El treball en equip dels mestres ens ofereix la possibilitat de construir-lo i fer-lo nostre.

Escola Vila Olímpica

Ens trobem al barri de Poblenou, a pocs minuts de la platja del Bogatell. Som una escola oberta a l'entorn més proper, al món i a la diversitat.

Contacte

93 225 49 98

a8052785@xtec.cat

Carmen Amaya, 2
08005 Barcelona